Přehled vypsaných témat - Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Význam biotech/GM rastlín (kukurica siata) v potravinách
Stav tématu:
schváleno (Ing. Marián Miko, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantující pracoviště: Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: prof. RNDr. Milan Bežo, CSc.
Abstrakt:
Záverečná práca bude obsahovať podklady o tvorbe biotech/GM rastlín, transgénoch, ktoré sa uplatňujú v biotech/GM rastlinách z hľadiska prínosov a nástrah biotech/GM rastlín. Pomocou dotazníka budú zisťované názory obyvateľov Slovenskej republiky na pestovanie biotech/GM rastlín. V dotazníku na prieskum názorov budú požadované informácie o odpovedajúcom na otázky v ankete (pohlavie, veková skupina, vzdelanie, bydlisko) a odpovede na dvadsať otázok. Počet opýtaných bude najmenej sto pri rešpektovaní primeranej štruktúry podľa prvej časti dotazníka. Otázky budú s alternatívnymi možnosťami odpovedí. Podkladové údaje budú štatisticky spracované (STATGRAPHIC) a kategoriálne údaje a overené testom dobrej zhody. Súčasťou laboratórnych prác budú analýzy rastlín na prítomnosť cudzorodých génov (GMO investigator kit). Textová časť záverečnej práce bude doplnená nákresmi, grafmi a tabuľkami.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení