Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Vyhodnotenie účinnosti vybraného mechanického prostriedku preventívnej ochrany mladých lesných porastov
State of topic: approved (doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Department of Small Animal Science - FAaFR
Max. no. of students: 2
Proposed by: doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc.
Summary: Cieľom práce je zhodnotenie účinnosti vybraných typov mechanickej ochrany mladých lesných porastov proti ohryzu spôsobovanému lesnou zverou. Projekt sa realizuje v terénnych podmienkach v obnovnom prvku s prirodzeným zmladením v 4. LVS na poraste buka lesného.

There are no limitations of the topic