Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Vyhodnotenie účinnosti vybraného mechanického prostriedku preventívnej ochrany mladých lesných porastov
Stav témy: schválené (doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra špeciálneho chovateľstva - FAPZ
Max. počet študentov: 2
Navrhol: doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc.
Abstrakt: Cieľom práce je zhodnotenie účinnosti vybraných typov mechanickej ochrany mladých lesných porastov proti ohryzu spôsobovanému lesnou zverou. Projekt sa realizuje v terénnych podmienkach v obnovnom prvku s prirodzeným zmladením v 4. LVS na poraste buka lesného.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia