Prehľad vypísaných tém - Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: . Biotech/GM rastliny v agroekosystéme a potravinárstve
Stav témy: schválené (Ing. Marián Miko, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. RNDr. Milan Bežo, CSc.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra genetiky a šlachtenia rastlín - FAPZ
Max. počet študentov: --
Navrhol: prof. RNDr. Milan Bežo, CSc.
Abstrakt: Záverečná práca bude obsahovať podklady o tvorbe biotech/GM rastlín, transgénoch, ktoré sa uplatňujú v biotech/GM rastlinách z hľadiska prínosov a nástrah biotech/GM rastlín. Pomocou dotazníka budú zisťované názory obyvateľov Slovenskej republiky na pestovanie biotech/GM rastlín. V dotazníku na prieskum názorov budú požadované informácie o odpovedajúcom na otázky v ankete (pohlavie, veková skupina, vzdelanie, bydlisko) a odpovede na dvadsať otázok. Počet opýtaných bude najmenej sto pri rešpektovaní primeranej štruktúry podľa prvej časti dotazníka. Otázky budú s alternatívnymi možnosťami odpovedí. Podkladové údaje budú štatisticky spracované (STATGRAPHIC) a kategoriálne údaje a overené testom dobrej zhody. Súčasťou laboratórnych prác budú analýzy rastlín na prítomnosť cudzorodých génov (GMO investigator kit). Textová časť záverečnej práce bude doplnená nákresmi, grafmi a tabuľkami.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia