Prehľad vypísaných tém - Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Biotech/GM kapusta repková pravá v potravinách a krmivách
Stav témy: schválené (Ing. Marián Miko, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. RNDr. Milan Bežo, CSc.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra genetiky a šlachtenia rastlín - FAPZ
Max. počet študentov: --
Navrhol: prof. RNDr. Milan Bežo, CSc.
Abstrakt: Záverečná práca bude obsahovať podklady získané vlastnými laboratórnymi potravín rastlinného pôvodu na prítomnosť cudzorodých génov pomocou GMO investigator kit. tvorbe biotech/GM rastlín, transgénoch, ktoré sa uplatňujú v biotech/GM rastlinách a posudzovania biologickej bezpečnosti biotech/GM v potravinách. Na základe literárnych podkladov spracovať problematiku tvorby biotech/GM rastlín a pomocou dotazníkov zistiť názory obyvateľov SR na biotech/GM organizmy. V dotazníku na prieskum názorov budú požadované informácie o odpovedajúcom na otázky v ankete (pohlavie, veková skupina, vzdelanie, bydlisko) a odpovede na dvadsať otázok. Počet opýtaných bude najmenej sto pri rešpektovaní primeranej štruktúry podľa prvej časti dotazníka. Otázky budú s alternatívnymi možnosťami odpovedí. Podkladové údaje budú štatisticky spracované (STATGRAPHIC) a kategoriálne údaje a overené testom dobrej zhody. Textová časť záverečnej práce bude doplnená nákresmi, grafmi a tabuľkami.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia