Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Konštrukcia transgénov pre genetické modifikácie rastlín
State of topic: approved (Ing. Marián Miko, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: prof. RNDr. Milan Bežo, CSc.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Department of Genetics and Plant Breeding - FAaFR
Max. no. of students: --
Proposed by: prof. RNDr. Milan Bežo, CSc.
Summary: Záverečná práca bude obsahovať podklady získané vlastnými laboratórnymi potravín rastlinného pôvodu na prítomnosť cudzorodých génov pomocou GMO investigator kit. tvorbe biotech/GM rastlín, transgénoch, ktoré sa uplatňujú v biotech/GM rastlinách a posudzovania biologickej bezpečnosti biotech/GM v potravinách. Na základe literárnych podkladov spracovať problematiku tvorby biotech/GM rastlín a pomocou dotazníkov zistiť názory obyvateľov SR na biotech/GM organizmy. V dotazníku na prieskum názorov budú požadované informácie o odpovedajúcom na otázky v ankete (pohlavie, veková skupina, vzdelanie, bydlisko) a odpovede na dvadsať otázok. Počet opýtaných bude najmenej sto pri rešpektovaní primeranej štruktúry podľa prvej časti dotazníka. Otázky budú s alternatívnymi možnosťami odpovedí. Podkladové údaje budú štatisticky spracované (STATGRAPHIC) a kategoriálne údaje a overené testom dobrej zhody. Textová časť záverečnej práce bude doplnená nákresmi, grafmi a tabuľkami.

There are no limitations of the topic