Přehled vypsaných témat - Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Konštrukcia transgénov pre genetické modifikácie rastlín
Stav tématu:
schváleno (Ing. Marián Miko, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
prof. RNDr. Milan Bežo, CSc.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: prof. RNDr. Milan Bežo, CSc.
Abstrakt: Záverečná práca bude obsahovať podklady získané vlastnými laboratórnymi potravín rastlinného pôvodu na prítomnosť cudzorodých génov pomocou GMO investigator kit. tvorbe biotech/GM rastlín, transgénoch, ktoré sa uplatňujú v biotech/GM rastlinách a posudzovania biologickej bezpečnosti biotech/GM v potravinách. Na základe literárnych podkladov spracovať problematiku tvorby biotech/GM rastlín a pomocou dotazníkov zistiť názory obyvateľov SR na biotech/GM organizmy. V dotazníku na prieskum názorov budú požadované informácie o odpovedajúcom na otázky v ankete (pohlavie, veková skupina, vzdelanie, bydlisko) a odpovede na dvadsať otázok. Počet opýtaných bude najmenej sto pri rešpektovaní primeranej štruktúry podľa prvej časti dotazníka. Otázky budú s alternatívnymi možnosťami odpovedí. Podkladové údaje budú štatisticky spracované (STATGRAPHIC) a kategoriálne údaje a overené testom dobrej zhody. Textová časť záverečnej práce bude doplnená nákresmi, grafmi a tabuľkami.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení