Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Topic has been proposed by a student whose name can be found on line Proposed by.

Type of work: Diploma thesis
Topic: Motivácia a vedenie ľudí a ich vplyv na podnikovú kultúru
State of topic:
approved (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Dr.h.c. doc. Ing. Mária Kadlečíková, CSc.
Faculty:
topic for all faculties
Institute: Department of Management - FEM
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Summary:
Cieľom diplomovej práce je zhodnotiť vedenie ľudí a motiváciu zamestnancov na základe dotazníkového prieskumu, opísať podnikovú kultúru vo vybranom podniku a jej vplyv na zamestnancov.

There are no limitations of the topic