Přehled vypsaných témat - Katedra manažmentu (FEM)

Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Výber a adaptácia zamestnancov vo vybranom podniku
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Dr.h.c. doc. Ing. Mária Kadlečíková, CSc.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Ústav: Katedra manažmentu (FEM)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Monika Čerbová
Abstrakt: Prvá časť diplomovej práce sa venuje danej problematike z teoretického hľadiska, definuje základné pojmy a pohľady rôznych autorov. Diplomová práca sa bude riešiť formou komparácie dvoch podnikov. Spracované budú dotazníkové prieskumy a vyhodnotené budú aj faktografické údaje poskytnuté obidvomi podnikmi.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení