Summary of topics offered - Department of Management (FEM)

Basic information

Topic has been proposed by a student whose name can be found on line Proposed by.

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Výber a adaptácia zamestnancov vo vybranom podniku
State of topic: approved (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
topic for all faculties
Institute:
Department of Management - FEM
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Prvá časť diplomovej práce sa venuje danej problematike z teoretického hľadiska, definuje základné pojmy a pohľady rôznych autorov. Diplomová práca sa bude riešiť formou komparácie dvoch podnikov. Spracované budú dotazníkové prieskumy a vyhodnotené budú aj faktografické údaje poskytnuté obidvomi podnikmi.

There are no limitations of the topic