Prehľad vypísaných tém - Katedra manažmentu (FEM)

Základné údaje

Téma bola navrhnutá študentom, ktorého meno je uvedené v riadku Navrhol.

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Výber a adaptácia zamestnancov vo vybranom podniku
Stav témy: schválené (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Dr.h.c. doc. Ing. Mária Kadlečíková, CSc.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Ústav: Katedra manažmentu - FEM
Max. počet študentov: 1
Navrhol: Ing. Monika Čerbová
Abstrakt: Prvá časť diplomovej práce sa venuje danej problematike z teoretického hľadiska, definuje základné pojmy a pohľady rôznych autorov. Diplomová práca sa bude riešiť formou komparácie dvoch podnikov. Spracované budú dotazníkové prieskumy a vyhodnotené budú aj faktografické údaje poskytnuté obidvomi podnikmi.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia