Summary of topics offered - Department of Management (FEM)

Basic information

Topic has been proposed by a student whose name can be found on line Proposed by.

Type of work: Diploma thesis
Topic: Výber a adaptácia zamestnancov vo vybranom podniku
State of topic: approved (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Dr.h.c. doc. Ing. Mária Kadlečíková, CSc.
Faculty: topic for all faculties
Institute: Department of Management - FEM
Max. no. of students: 1
Proposed by: Ing. Monika Čerbová
Summary: Prvá časť diplomovej práce sa venuje danej problematike z teoretického hľadiska, definuje základné pojmy a pohľady rôznych autorov. Diplomová práca sa bude riešiť formou komparácie dvoch podnikov. Spracované budú dotazníkové prieskumy a vyhodnotené budú aj faktografické údaje poskytnuté obidvomi podnikmi.

There are no limitations of the topic