Přehled vypsaných témat - Katedra manažmentu (FEM)

Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Vzdelávanie zamestnancov a štýl vedenia ľúdi ako súčasť podnikovej kultúry
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Dr.h.c. doc. Ing. Mária Kadlečíková, CSc.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Ústav: Katedra manažmentu (FEM)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Ing. Laura Michalíková
Abstrakt: >Tému diplomovej práce som si vybrala preto, že vzdelávanie a štýl vedenia ľudí pokladám za dva najdôležitejšie faktory pri práci úspešného manažéra. >Cieľom diplomovej práce je analýza školenia a štýlu vedenia ľudí v súvislosti s podnikovou kultúrou. Bude sa pri nej vychádzať aj z previazanosti organizačnej štruktúry na vzdelávanie, štýl vedenia ľudí a organizačnej kultúry. Po analýze, ktorá bude uskutočnená dotazníkovým prieskumom a vyhodnotením faktografických údajov budú navrhnuté opatrenia na posilenenie silných stránok a na odstránenie nedostatkov. > V práci bude použitý dotazník pre 50 ľudí, ktorý sa vyhodnotí. Ďalej budú dané školiace postupy a rôzni pracovníci podľa funkcií, ktorí majú v popise práce aj vedenie ľudí. Budem používať metódy výskumu.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení