Prehľad vypísaných tém - Katedra manažmentu (FEM)

Základné údaje

Téma bola navrhnutá študentom, ktorého meno je uvedené v riadku Navrhol.

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Vzdelávanie zamestnancov a štýl vedenia ľúdi ako súčasť podnikovej kultúry
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Dr.h.c. doc. Ing. Mária Kadlečíková, CSc.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Ústav: Katedra manažmentu - FEM
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
Ing. Laura Michalíková
Abstrakt:
>Tému diplomovej práce som si vybrala preto, že vzdelávanie a štýl vedenia ľudí pokladám za dva najdôležitejšie faktory pri práci úspešného manažéra. >Cieľom diplomovej práce je analýza školenia a štýlu vedenia ľudí v súvislosti s podnikovou kultúrou. Bude sa pri nej vychádzať aj z previazanosti organizačnej štruktúry na vzdelávanie, štýl vedenia ľudí a organizačnej kultúry. Po analýze, ktorá bude uskutočnená dotazníkovým prieskumom a vyhodnotením faktografických údajov budú navrhnuté opatrenia na posilenenie silných stránok a na odstránenie nedostatkov. > V práci bude použitý dotazník pre 50 ľudí, ktorý sa vyhodnotí. Ďalej budú dané školiace postupy a rôzni pracovníci podľa funkcií, ktorí majú v popise práce aj vedenie ľudí. Budem používať metódy výskumu.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia