Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Vplyv ekologizačných opatrení v agrárnej krajine na populácie zajačej zveri.
Stav témy: schválené (doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Peter Šmehýl, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra špeciálneho chovateľstva - FAPZ
Max. počet študentov: 1
Navrhol: Ing. Peter Šmehýl, PhD.
Abstrakt: Výskum sa bude realizovať v dvoch vybraných poľovných revíroch, v jednom so štandardným veľkoplošným hospodárením a v druhom s aplikovanými ekologizačnými opatreniami. Vyhodnocovať sa budú osevné postupy, aplikácia agrochemikálií, intenzita mechanizácie poľnohospodárskej výroby a celková úživnosť poľovných revírov. Analýzou výradov spoločných poľovačiek sa budú vyhodnocovať jednotlivé parametre populačnej dynamiky zajačej zveri.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia