Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Analýza trofejovek kvality jeleňa lesného (Cervus elaphus) v okrese Rimavská Sobota
State of topic: approved (doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Peter Šmehýl, PhD.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Department of Special Breeding - FAaFR
Max. no. of students: 1
Proposed by: Ing. Peter Šmehýl, PhD.
Summary: Cieľom diplomovej práce je pokračovať v spracovaní čiastkových výsledkov z bakalárskej práce, komplexne vyhodnotiť trofejovú kvalitu a morfometrické parametre populácie jelenej zveri v danom regióne a porovnať s relevantnými závermi z iných oblastí Slovenska

There are no limitations of the topic