Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Analýza trofejovek kvality jeleňa lesného (Cervus elaphus) v okrese Rimavská Sobota
Stav témy: schválené (doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Peter Šmehýl, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra špeciálneho chovateľstva - FAPZ
Max. počet študentov: 1
Navrhol: Ing. Peter Šmehýl, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je pokračovať v spracovaní čiastkových výsledkov z bakalárskej práce, komplexne vyhodnotiť trofejovú kvalitu a morfometrické parametre populácie jelenej zveri v danom regióne a porovnať s relevantnými závermi z iných oblastí Slovenska

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia