Summary of topics offered - Faculty of European Studies and Regional Development

Basic information

Topic has been proposed by a student whose name can be found on line Proposed by.

Type of work: Diploma thesis
Topic: Analýza a hodnotenie environmentálnych vplyvov prevádzky podniku SES Tlmače, a. s.
State of topic: approved (Ing. Martin Prčík, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Pavol Otepka, PhD., Ing.-Paed.IGIP
Faculty: Faculty of European Studies and Regional Development
Institute: Department of Sustainable Development - FESRD
Max. no. of students: 1
Proposed by: Ing. Jana Martinčová
Summary: Úvod práce bude pozostávať z popisu teoretických znalostí v oblasti vplyvov priemyselných podnikov na životné prostredie. Analýza historického vývoja SES Tlmače, a. s. v súvislosti s používanými technológiami pre produkciu. Zhodnotenie súčasného stavu environmentálnych vplyvov, hľadanie potenciálu na zlepšenie stavu, upozornenie na možné riziká, SWOT analýza. Porovnanie s podobnými podnikmi prípadne s okolitými firmami. (pozn. doplnenie rozsahu a obsahovej stránky po konzultácii so školiteľom a pracovníkom SES Tlmače).
Cancelled: yes

There are no limitations of the topic