Summary of topics offered - Faculty of European Studies and Regional Development

Basic information

Topic has been proposed by a student whose name can be found on line Proposed by.

Type of work: Diploma thesis
Topic: Hodnotenie zmien vlastností pôdy na pokusnom poli dočasného odkaliska v tepelnej elektrárni ENO, a. s. Nováky
State of topic: approved (Ing. Martin Prčík, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Pavol Otepka, PhD., Ing.-Paed.IGIP
Faculty: topic for all faculties
Institute: Department of Sustainable Development - FESRD
Max. no. of students: --
Proposed by: Ing. Nikola Kolárová
Summary: Ešte doplniť pred vložením práce do UIS!!! V prácu budeme skúmať základné fyzikálne vlastnosti simulovaného substrátu na skúšobnej ploche priľahlého dočasného odkaliska. Prostredníctvom odobratých vzoriek sa laboratórne vyhodnocovali priemerné hodnoty fyzikálnych parametrov substrátu za jednotlivé varianty (napr. priestorové usporiadanie pôdnych častíc, vodný, vzdušný režim,...)
Cancelled: yes

There are no limitations of the topic