Summary of topics offered - Faculty of European Studies and Regional Development

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Potenciál regionálneho zásobovacieho a spotrebného trhu s vybranými agrokomoditami vo vybranom regióne
State of topic: approved (doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Mária Fáziková, CSc.
Faculty: Faculty of European Studies and Regional Development
Supervising department: Department of Regional and Rural Development - FESRD
Max. no. of students: 1
Proposed by: doc. Ing. Mária Fáziková, CSc.
Summary: Slovensko je regionálne veľmi diferencované a najmä vidiecke regióny tradične viazané na poľnohospodárstvo v súčasnosti patria medzi významne zaostávajúce. Poľnohospodárstvo stratilo väzby na miestny/regionálny spotrebný trh, čím stratilo významné odbytové možnosti najmä špeciálnych výrobkov (ovocie, zelenina, vajcia, mäso...). Následkom je značná redukcia pracovných miest v poľnohospodárstve, pričom práce v tradičných poľnohospodárskych regiónoch je značná najmä dlhodobá nezamestnanosť. Riešením je vytvoriť poľnohospodárom príležitosti pre odbyt na miestnych a regionálnych trhoch, čo môže mať za následok rast pracovných príležitostí v poľnohospodárstve, ale aj zlepšenie resp. skvalitnenie zásobovania potravinami. Cieľom práce bude identifikovať potenciál zásobovacieho a spotrebného trhu vo vybranom regióne ktorý je podľa zákona 306/20015 Z.z. identifikovaný ako najmenej rozvinutý región. Ďalším cieľom bude navrhnúť nástroj, ako zvýšiť odbyt regionálnej produkcie špeciálnych produktov a dosiahnuť rast zamestnanosti v poľnohospodárstve v tomto regióne. Práca nadväzuje na predmet „Rozvoj vidieka“ ako aj na program rozvoja najzaostalejších regiónov SR vyplývajúci zo zákona 306/20015 Z.z.

There are no limitations of the topic