Summary of topics offered - Faculty of European Studies and Regional Development

Basic information

Topic has been proposed by a student whose name can be found on line Proposed by.

Type of work: Diploma thesis
Topic: Monitoring a návrhy na sanáciu časti environmentálnej záťaže Saneca Pharmaceuticals, a. s.
State of topic: approved (Ing. Martin Prčík, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Pavol Otepka, PhD., Ing.-Paed.IGIP
Faculty: topic for all faculties
Institute: Department of Sustainable Development - FESRD
Max. no. of students: 1
Proposed by: Ing. Martina Luščonová
Summary: Diplomová práca bude nadväzovať na bakalársku prácu, ktorej téma bola Analýza a hodnotenie environmentálnej politiky v podniku Saneca, Pharmaceuticals, a. s. Hlohovec. Budeme sa zaoberať podrobnejším opisom, rozborom a monitoringom oblastí s konkrétnou environmentálnou záťažou. Podrobnejšie sa zameriame na monitoring vody a jej pH. Na záver navrhneme varianty budúcej sanácie lokality.
Cancelled: yes

There are no limitations of the topic