Prehľad vypísaných tém - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)

Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Manažérstvo rizík vo výrobných poľnohospodárskych podnikoch
Stav témy: schválené (prof. Ing. Zuzana Palková, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Miroslav Žitňák, PhD.
Fakulta: Technická fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky - TF
Max. počet študentov: 1
Navrhol: doc. Ing. Miroslav Žitňák, PhD.
Abstrakt: Problematika manažérstva rizika v poľnohospodárstve, tak ako aj v iných odvetviach, sa javí nielen v poslednej dobe veľmi aktuálnou, a to najmä z hľadiska ekonomiky, ako aj starostlivosti o bezpečnosť zamestnancov na pracovisku. Nevyhnutným krokom pre zvládnutie tejto úlohy je identifikácia všetkých pracovných postupov vzťahujúcich sa k jednotlivým činnostiam a stanovenie zdrojov rizík spojených s každým identifikovaným nebezpečenstvom. Manažérstvo rizika predstavuje dôležitý nástroj na identifikovanie týchto rizík, ich analýzu, hodnotenie, klasifikáciu a v neposlednom rade aj ich znižovanie za pomoci použitia vhodných opatrení. I keď došlo k významnému pokroku pri zlepšovaní noriem v odvetví poľnohospodárstva, zostáva ešte veľa opatrení, ktoré je možné a potrebné zvládnuť, aby sa úrazovosť v poľnohospodárstve znížila.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-VTD výrobné technológie