Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Výdaje spotrebiteľov v SR, kvantifikácia vplyvu vybraných determinantov.
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantujúce pracovisko:
Katedra ekonomiky - FEM
Max. počet študentov:
--
Navrhol: doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Abstrakt:
Absolvent bude v diplomovej práci zisťovať vývoj a štruktúru výdajov obyvateľov SR. Taktiež sa bude venovať kvantifikácii vybraných determinantov na výdaje spotrebiteľa pomocou matematicko-štatistických metód.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-BE ekonomika podniku

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.