Summary of topics offered - Faculty of European Studies and Regional Development

Basic information

Topic has been proposed by a student whose name can be found on line Proposed by.

Type of work: Diploma thesis
Topic: Hodnotenie vplyvov činnosti podniku Tatranská mliekareň, a. s. Kežmarok na vybrané zložky životného prostredia
State of topic: approved (Ing. Martin Prčík, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Pavol Otepka, PhD., Ing.-Paed.IGIP
Faculty: Faculty of European Studies and Regional Development
Institute: Department of Sustainable Development - FESRD
Max. no. of students: 1
Proposed by: Ing. Silvia Ochlanová
Summary: Práca bude zameraná na analýzu stretov záujmov, príp. konfliktov medzi podnikateľským prostredím konkrétneho výrobného podniku a ochranou prírody v katastri obce Kežmarok po konzultácii jej vhodnosti medzi študentom, pedagógom a zainteresovanými stranami. Práca bude zameraná na zdokumentovanie a popis evidovaného stretu záujmov v danej lokalite. Analytická časť bude zameraná na rozbor vplyvov podnikateľského prostredia a jeho aktivít na prírodu, jej ochranu a na ľudské sídla. V práci môže byť použitá aj dotazníková metóda. Práca vyústi v návrhy na možnosti riešenia stretov záujmov a konfliktov podnikateľského prostredia a ochrany prírody a racionálne využívanie prírodných zdrojov v praxi. Úvod práce bude pozostávať z popisu teoretických znalostí v oblasti vplyvov priemyselných podnikov na životné prostredie. Analýza historického vývoja Tatranská Mliekareň, a. s. v súvislosti s používanými technológiami pre získavanie produkcie. Zhodnotenie súčasného stavu environmentálnych vplyvov, hľadanie potenciálu na zlepšenie stavu, upozornenie na možné riziká, SWOT analýza. Súčasťou práce môže byť aj porovnanie s podobne zameranými podnikmi, príp. s okolitými firmami.
Cancelled: yes


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-EM Environmental Management-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.