Summary of topics offered - Faculty of European Studies and Regional Development

Basic information

Topic has been proposed by a student whose name can be found on line Proposed by.

Type of work: Diploma thesis
Topic: Analýza a vyhodnotenie projektu "Spolupráca cez kultúru - stavba a modernizácia poľsko - slovenských kultúrnych stredísk"
State of topic: approved (Ing. Martin Prčík, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Pavol Otepka, PhD., Ing.-Paed.IGIP
Faculty: Faculty of European Studies and Regional Development
Institute: Department of Sustainable Development - FESRD
Max. no. of students: 1
Proposed by: Bc. Beáta Michnová
Summary: Teoretická časť práce bude zameraná na popis a prehľad faktov o Programe Interreg V-A Poľsko - Slovensko na roky 2014 -2020. Praktická časť popisuje konkrétny prínos realizovaného projektu Spolupráca cez kultúru - stavba a modernizácia poľsko - slovenských kultúrnych stredísk. Hlavná časť práce bude osobitne opisovať a analyzovať úspešnosť projektu, v súčasnosti. Praktická časť bude venovaná konkrétnemu projektu a jeho výskumu pomocou dotazníkovej formy v obciach na Poľskej aj Slovenskej strane, jeho opisu, analýzy a vyhodnoteniu. V záverečnej časti diplomovej práce budú spomenuté návrhy na využite dosiahnutých výsledkov a podnety na vylepšenie.
Cancelled: yes

There are no limitations of the topic