Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vplyv vgýživy na rastové parametre brojlerových králikov v podmienkach alternatívneho chovu
Stav témy: schválené (doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Peter Šmehýl, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra špeciálneho chovateľstva - FAPZ
Max. počet študentov: 1
Navrhol: Ing. Peter Šmehýl, PhD.
Abstrakt: Cieľompráce je zhodnotenie vplyvu úrovne výživy na vybrané rastové parametre brojlerovách králikov v podmienkach pridomového chovu. Experimentálne jedince predstavujú finálne krížence brojlerovej populácie Hyla, využité podľa stanovenej hybridizačnej schémy. V experimente boli porovnávané - kompletná krmná zmes pre králiky a zmes natívnych krmív v zložení lúčne seno a jačmeň.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia