Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Zhodnotenie manažmentu poľovnej zveri v revíri PZ ROKOŠ v rokoch 2011-2015.
Stav témy: schválené (doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra špeciálneho chovateľstva - FAPZ
Max. počet študentov: 1
Navrhol: doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc.
Abstrakt: Práca predstavuje analýzu poľovníckeho manažmentu vo vybranom poľovnom revíri za sledované obdobie. Cieľom práce je vyhodnotiť úroveň poľovníckeho obhospodarovania jelenej, danielej, diviačej a srnčej zveri vzhľadom k celkovejprodukcii zveriny, kvalite trofejí a početnosti zveri v danom revíri.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia