Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Krajinno-architektonické dotvorenie multifunkčného priestoru parku v obci Žirany
Stav témy: schválené (Ing. Denisa Halajová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry - FZKI
Max. počet študentov: 1
Navrhol: doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.
Abstrakt: Moderné metódy akvizície 3d-modelu reálneho priestoru (blízka a UAV fotogrametria, 3D laserové skenovanie). Využitie UAV fotogrametrie pri grafickej dokumentácii a tvorbe digitálneho modelu krajiny. Analýza vstupných grafických dát pre 2d kreslenie a 3d modelovanie v ZKA. Tvorba prvkov a modelovej kompozície záhradnej architektúry špecifikovanej lokality. Techniky modelovania základných komponentov krajinárskeho priestoru – terén, prvky drobnej architektúry, vegetačné prvky. Vizualizácia komplexného modelu. Riešenie konkrétnej prípadovej štúdie – projektu dotvorenia multifunkčného priestorov v lokalite parku v obci Žirany.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-ABC záhradná a krajinná architektúra-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
FZKIZ15-0142-B CAD projektovanie