Prehľad vypísaných tém - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Krajinno-architektonické dotvorenie multifunkčného priestoru parku v obci Žirany
Stav témy:
schválené (doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry - FZKI
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt:
Moderné metódy akvizície 3d-modelu reálneho priestoru (blízka a UAV fotogrametria, 3D laserové skenovanie). Využitie UAV fotogrametrie pri grafickej dokumentácii a tvorbe digitálneho modelu krajiny. Analýza vstupných grafických dát pre 2d kreslenie a 3d modelovanie v ZKA. Tvorba prvkov a modelovej kompozície záhradnej architektúry špecifikovanej lokality. Techniky modelovania základných komponentov krajinárskeho priestoru – terén, prvky drobnej architektúry, vegetačné prvky. Vizualizácia komplexného modelu. Riešenie konkrétnej prípadovej štúdie – projektu dotvorenia multifunkčného priestorov v lokalite parku v obci Žirany.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-ABC záhradná a krajinná architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
FZKI
Z15-0142-B CAD projektovanie