Prehľad vypísaných tém - Katedra pedológie a geológie (FAPZ)

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Hodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Medzibodrožia.
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra pedológie a geológie - FAPZ
Max. počet študentov:--
Navrhol:
Abstrakt:
Vypísaná bakalárska práca má za cieľ teoreticky a metodologicky rozpracovať – zhodnotiť prírodné a antropogénne vplyvy (dopady ľudskej činnosti) pre krátkodobé a dlhodobé posúdenie kvalitatívnych a kvantitatívnych vlastností (ukazovateľov) podzemných vôd na danej lokalite. Práca sa bude sústrediť na celkovú charakterizáciou zložiek krajinnej sféry, ako napr. geologickú stavbu a geomorfologické, pedologické, environmentálne, biologické a iné krajinné vplyvy. Tie predstavujú dominantné činitele pri tvorbe a metamorfóze podzemných vôd a z toho dôvodu sa bude hodnotiť nielen aktuálny stav, ale aj perspektívy možných dlhodobých dopadov.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia