Přehled vypsaných témat - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu: Sledovanie technických a ekologických parametrov spaľovacích motorov v laboratórnych a prevádzkových podmienkach
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Technická fakulta
Garantující pracoviště:
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.
Abstrakt:
Zameraním dizertačnej práce je popísať súčasný stav riešenej problematiky s orientáciou na oblasť analýzy tvorby emisií v spaľovacích motoroch a možnosti znižovania emisií v spaľovacích motoroch. V metodike práce bude uskutočnený popis skúšok vozidlových spaľovacích motorov v laboratórnych, ako aj v prevádzkových podmienkach, výber najvhodnejšej metódy skúšania s ohľadom na použité prístrojové vybavenie a infraštruktúru vybavenia laboratórnych priestorov. Vlastná práca bude zameraná na návrh metodiky meraní technických a ekologických parametrov vozidlových spaľovacích motorov v laboratórnych a v prevádzkových podmienkach. V závere práce budú dosiahnuté výsledky z laboratórnych a prevádzkových meraní vhodnou formou vyhodnotené.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-DSD14 dopravné stroje a zariadenia