Prehľad vypísaných tém - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Sledovanie technických a ekologických parametrov spaľovacích motorov v laboratórnych a prevádzkových podmienkach
Stav témy: schválené (prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce:
doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.
Fakulta:
Technická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Katedra dopravy a manipulácie - TF
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.
Abstrakt:
Zameraním dizertačnej práce je popísať súčasný stav riešenej problematiky s orientáciou na oblasť analýzy tvorby emisií v spaľovacích motoroch a možnosti znižovania emisií v spaľovacích motoroch. V metodike práce bude uskutočnený popis skúšok vozidlových spaľovacích motorov v laboratórnych, ako aj v prevádzkových podmienkach, výber najvhodnejšej metódy skúšania s ohľadom na použité prístrojové vybavenie a infraštruktúru vybavenia laboratórnych priestorov. Vlastná práca bude zameraná na návrh metodiky meraní technických a ekologických parametrov vozidlových spaľovacích motorov v laboratórnych a v prevádzkových podmienkach. V závere práce budú dosiahnuté výsledky z laboratórnych a prevádzkových meraní vhodnou formou vyhodnotené.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-DSD14 dopravné stroje a zariadenia