Prehľad vypísaných tém - Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Analýza manažmentu riadenia kvality produkcie vo vybranom strojárskom podniku a hodnotenie efektívnosti tejto činnosti.
Stav témy: schválené (doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Ladislav Nozdrovický, PhD.
Fakulta: Technická fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra strojov a výrobných biosystémov - TF
Max. počet študentov: 1
Navrhol: prof. Ing. Ladislav Nozdrovický, PhD.
Abstrakt: Bakalárska práca bude zameraná na analyzovanie a hodnotenie spôsobov riadenia kvality produkcie vo vybranom strojárskom podniku a naviac bude hodnotená efektívnosť tejto činnosti. V prvom kroku riešenia bakalárskej práce bude vybraný vhodný strojársky podnik. V ďalších krokoch budú posúdené silné a slabé stránky riadenia kvality vo výrobnom procese a následne bude celkovo zhodnotená efektívnosť riadenia kvality vyrábaných výrobkov.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-MKP manažérstvo kvality produkcie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.