Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Základné faktory ovplyvňujúce vlastnosti pôdy
Stav témy: schválené (doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Nora Polláková, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra pedológie a geológie - FAPZ
Max. počet študentov: 1
Navrhol: doc. Ing. Nora Polláková, PhD.
Abstrakt: Živé organizmy (vrátane rastlín, mikroorganizmov, živočíchov a človeka), spolu s materskou horninou, klímou, ovplyvnené topografiou a časom patria medzi hlavné faktory tvorby pôdy, ktoré následne rozhodujú o jej vlastnostiach. Každá kombinácia týchto faktorov vyúsťuje do určitého pôdotvorného procesu, ktorého výsledkom je pôda so špecifickými vlastnosťami. Antropogénny faktor je dôležitým činiteľom, ktorý čoraz viac ovplyvňuje priebeh pôdotvorných procesov a pôdne vlastnosti. Ak má jeden z faktorov výrazne dominantný vplyv pri vzniku rozdielov v istej skupine pôd, jeho dominantnosť sa vyjadrí v názve ako napr: litosekvencia, klimosekvencia, biosekvencia, toposekvencia alebo chronosekvencia. Cieľom bakalárskej práce je charakteristika jednotlivých pôdotvorných faktorov a podmienok vo vzťahu k vytvoreným pôdnym typom na Slovensku.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia