Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Využitie molekulárnych markérov v analýze genetickej rozmanitosti rastlín.
State of topic: approved (Ing. Marián Miko, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Veronika Štefúnová, PhD.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Department of Genetics and Plant Breeding - FAaFR
Max. no. of students: 2
Proposed by: Ing. Veronika Štefúnová, PhD.
Summary: Termín „molekulárny markér“ je používaný pre mnohé techniky, ktoré sú zamerané na hodnotenie variability na úrovni DNA. V nedávnej minulosti sa molekulárne markéry stali základnou a nevyhnutnou súčasťou práce rastlinných biológov. Molekulárne markéry sú vhodné pre zisťovanie genetických odtlačkov genotypov, fylogenetické štúdie, zisťovanie príbuznosti druhov v rámci čeľade, evolučných zmien v poradí nukleotidov DNA, určovanie zhody medzi inbrédnymi líniami mapovanie rastlinných genómov. Práca je zameraná na prípravu prehľadu využitia molekulárnych markérov v analýze genetickej rozmanitosti rastlín.

There are no limitations of the topic