Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Využitie molekulárnych markérov v analýze genetickej rozmanitosti rastlín.
Stav témy: schválené (Ing. Marián Miko, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Veronika Štefúnová, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra genetiky a šlachtenia rastlín - FAPZ
Max. počet študentov: 2
Navrhol: Ing. Veronika Štefúnová, PhD.
Abstrakt: Termín „molekulárny markér“ je používaný pre mnohé techniky, ktoré sú zamerané na hodnotenie variability na úrovni DNA. V nedávnej minulosti sa molekulárne markéry stali základnou a nevyhnutnou súčasťou práce rastlinných biológov. Molekulárne markéry sú vhodné pre zisťovanie genetických odtlačkov genotypov, fylogenetické štúdie, zisťovanie príbuznosti druhov v rámci čeľade, evolučných zmien v poradí nukleotidov DNA, určovanie zhody medzi inbrédnymi líniami mapovanie rastlinných genómov. Práca je zameraná na prípravu prehľadu využitia molekulárnych markérov v analýze genetickej rozmanitosti rastlín.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia