Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Aplikácia anorganických nanočastíc pre hodnotenie produkcie z pohľadu rastlinnej výroby
State of topic:
approved (doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
topic for all faculties
Supervising department:
Department of Soil Science - FAaFR
Max. no. of students:
--
Proposed by: Mgr. Marek Kolenčík, PhD.
Summary:
Aktuálne dochádza k rôznorodým technologickým aplikáciám pre vhodnejšiu produkciu rastlinnej výroby. Tá má za cieľ najmä zvýšenie určitých parametrov napr. kvantity a nutričnej hodnoty biomasy pri zachovaní kvality a produkčného charakteru pôd. Jedným z menej preskúmaných odborov je priame využívanie nanotechnológií (viacerých druhov prípravkov z obsahom anorganických aj organických nanočastíc). Aplikáciou nanočastíc na rastliny alebo ich input do pôdneho systému môžeme priamo alebo nepriamo vplývať na tvorbu biomasy a pôdny systém. Z toho dôvodu je cieľom práce aplikovať nanočastice na tvorbu biomasy a rozpracovať vplyv nanočastíc na zmeny a vlastností pôdneho systému najmä z pohľadu potenciálnej distribúcie, mobility a biologickej dostupnosti.

There are no limitations of the topic