Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Aplikácia anorganických nanočastíc pre hodnotenie produkcie z pohľadu rastlinnej výroby
State of topic: approved (doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Mgr. Marek Kolenčík, PhD.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Department of Soil Science - FAaFR
Max. no. of students: --
Proposed by: Mgr. Marek Kolenčík, PhD.
Summary: Aktuálne dochádza k rôznorodým technologickým aplikáciám pre vhodnejšiu produkciu rastlinnej výroby. Tá má za cieľ najmä zvýšenie určitých parametrov napr. kvantity a nutričnej hodnoty biomasy pri zachovaní kvality a produkčného charakteru pôd. Jedným z menej preskúmaných odborov je priame využívanie nanotechnológií (viacerých druhov prípravkov z obsahom anorganických aj organických nanočastíc). Aplikáciou nanočastíc na rastliny alebo ich input do pôdneho systému môžeme priamo alebo nepriamo vplývať na tvorbu biomasy a pôdny systém. Z toho dôvodu je cieľom práce aplikovať nanočastice na tvorbu biomasy a rozpracovať vplyv nanočastíc na zmeny a vlastností pôdneho systému najmä z pohľadu potenciálnej distribúcie, mobility a biologickej dostupnosti.

There are no limitations of the topic