Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Aplikácia anorganických nanočastíc pre hodnotenie produkcie z pohľadu rastlinnej výroby
Stav témy: schválené (doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Mgr. Marek Kolenčík, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra pedológie a geológie - FAPZ
Max. počet študentov: --
Navrhol: Mgr. Marek Kolenčík, PhD.
Abstrakt: Aktuálne dochádza k rôznorodým technologickým aplikáciám pre vhodnejšiu produkciu rastlinnej výroby. Tá má za cieľ najmä zvýšenie určitých parametrov napr. kvantity a nutričnej hodnoty biomasy pri zachovaní kvality a produkčného charakteru pôd. Jedným z menej preskúmaných odborov je priame využívanie nanotechnológií (viacerých druhov prípravkov z obsahom anorganických aj organických nanočastíc). Aplikáciou nanočastíc na rastliny alebo ich input do pôdneho systému môžeme priamo alebo nepriamo vplývať na tvorbu biomasy a pôdny systém. Z toho dôvodu je cieľom práce aplikovať nanočastice na tvorbu biomasy a rozpracovať vplyv nanočastíc na zmeny a vlastností pôdneho systému najmä z pohľadu potenciálnej distribúcie, mobility a biologickej dostupnosti.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia