Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vznik nanočastíc princípmi zelenej chémie a ich poľnohospodárske využitie
Stav témy: schválené (doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Mgr. Marek Kolenčík, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra pedológie a geológie - FAPZ
Max. počet študentov: --
Navrhol: Mgr. Marek Kolenčík, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je vývoj anorganických nanočastíc princípmi zelenej chémie a ich potenciálne využitie pre poľnohospodárske účely, ako aj ich ďalšie využitie v rôznych odvetviach priemyselných aplikácií. Z týchto dôvodov bude práca zameraná na biosyntézu anorganických nanočastíc (Au, ZnO, a i.), ich vplyv na zložky systému pôd, vôd a ďalších environmentálnych matríc.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia