Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Využitie remediačného média v znížení bioprístupnosti kadmia do poľnohospodárskych plodín
Stav témy: schválené
Vedúci práce: doc. RNDr. Jana Urminská, PhD.
Fakulta:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko:
Katedra environmentalistiky a zoológie - FAPZ
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia