Prehľad vypísaných tém - Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Bezpečnosť mliečnych výrobkov a ich konzumácia žiakmi
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Jozef Golian, Dr. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Dagmar Kozelová, PhD.
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín - FBP
Max. počet študentov:
1
Navrhol: Ing. Dagmar Kozelová, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je popísať zloženie mlieka a vybraných mliečnych výrobkov z hľadiska nutričného, zdravotného. V experimentálnej časti pripraviť dotazník, uskutočniť prieskum obľúbenosti mliečnych výrobkov a záujmu žiakov ZŠ o mliečnu desiatu, zistiť stanoviská rodičov k možnosti mliečnej desiatej a zapojenosti školy do programu školské mlieko. Získané údaje vyhodnotiť vhodnými matematicko-štatistickými metódami.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-BKI bezpečnosť a kontrola potravín

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.