Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Matematické modelovanie erózno-sedimentačných procesov v krajine
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Ján Čimo, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
Max. počet studentů:1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Elena Aydin, PhD.
Abstrakt:
Vďaka rozsiahlym možnostiam priestorových analýz nachádzajú geografické informačné systémy (GIS) svoje uplatnenie v širokom spektre ľudských aktivít. Práca sa zaoberá problematikou vodnej erózie v poľnohospodárskej krajine a možnosťami určenia intenzity erózno-sedimentačných procesov v prostredí GIS. Cieľom práce je spracovanie prehľadu o problematike vodnej erózie, o faktoroch vodnej erózie a možnostiach ich výpočtu s využitím modelov na určenie straty pôdy. alšou časťou práce bude spracovanie prehľadu o indexe konektivity, ktorý sa využíva na určenie potenciálu prísunu sedimentov z krajiny do vodných recipientov. Od študenta sa vyžaduje aktívna znalosť aktívneho jazyka, keďže prevažná časť literatúry je publikovaná vo forme príspevkov v zahraničných časopisoch.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení