Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Vzťah utvárania exteriéru k ostatným produkčným, reprodukčným a funkčným vlastnostiam hovädzieho dobytka
Stav témy: schválené (doc. Ing. Juraj Candrák, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Radovan Kasarda, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra genetiky a plemenárskej biológie - FAPZ
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Radovan Kasarda, PhD.
Abstrakt: V 19. storočí dochádza v Európe k formovaniu väčšiny kultúrnych plemien dobytka, čo môžeme považovať za začiatok intenzívnej plemenárskej práce, zameranej na zošľachťovanie jednotlivých plemien hovädzieho dobytka. Neoddeliteľnou súčasťou tohto procesu sa stáva aj hodnotenie exteriéru. V súčasných meniacich sa ekonomických podmienkach sa stále väčším problémom stáva dosahovanie rentabilnej výroby hovädzieho mäsa. Pri zvyšujúcich sa nákladoch a znižujúcich sa cenách živočíšnych produktov je pre chovateľov stále väčším problémom dosahovanie vyrovnaného ekonomického výsledku hospodárenia.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia