Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Ochrana biotopov trávnych agroekosystémov v podhorských až (sub)alpínskych polohách
Stav témy:
schválené
Vedúci práce:
prof. Ing. Ján Novák, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín - FAPZ
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Charakteristika biotopov trávnych agroekosystémov v podhorských až (sub)alpínskych polohách Ochrana biotopov trávnych agroekosystémov v CHKO, CHVÚ,NP, PR... Ochrana rastlín v trávnych agroekosystémoch na zamokrených stanovištiach Ochrana rastlín v trávnych agroekosystémoch na suchých stanovištiach Ochrana živočíchov v trávnych agroekosystémoch Trávne agoekosystémy v trvalo udržateľnom rozvoji (TUR) Trávne agoekosystémy zaradené v ekologickom poľnohospodárstve Trávne agoekosystémy zaradené v NATURA 2000 Uplatňovanie agroenvironmentálnych opatrení v trávnych agroekosystémoch

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia