Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Ochrana biotopov trávnych agroekosystémov v podhorských až (sub)alpínskych polohách
Stav témy: schválené (doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Ján Novák, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín - FAPZ
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Ján Novák, PhD.
Abstrakt: Charakteristika biotopov trávnych agroekosystémov v podhorských až (sub)alpínskych polohách Ochrana biotopov trávnych agroekosystémov v CHKO, CHVÚ,NP, PR... Ochrana rastlín v trávnych agroekosystémoch na zamokrených stanovištiach Ochrana rastlín v trávnych agroekosystémoch na suchých stanovištiach Ochrana živočíchov v trávnych agroekosystémoch Trávne agoekosystémy v trvalo udržateľnom rozvoji (TUR) Trávne agoekosystémy zaradené v ekologickom poľnohospodárstve Trávne agoekosystémy zaradené v NATURA 2000 Uplatňovanie agroenvironmentálnych opatrení v trávnych agroekosystémoch

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia