Summary of topics offered - Faculty of European Studies and Regional Development

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Ochrana poľnohospodárskej pôdy na Slovensku
State of topic: approved (prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Faculty: Faculty of European Studies and Regional Development
Supervising department: Department of Law - FESRD
Max. no. of students: 1
Academic year:2017/2018
Proposed by: prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Summary: Základným cieľom záverečnej diplomovej práce je zhodnotiť situáciu v oblasti ochrany poľnohospodárskej pôdy z pohľadu rozvoja vidieka na Slovensku v období rokov 2015-2017 a identifikovať tie faktory, ktoré brzdia ochranu poľnohospodárskej pôdy ako aj faktory ,ktoré sú hnacou silou pri ochrane poľnohospodárskej pôdy. Okrem zmapovanie a analýzy právnej úpravy ochrany poľnohospodárskej pôdy , práca poukáže na úlohu pozemkovej politiky v tejto oblasti. Uskutoční sa analýza situácie na základe ktorej sa poukáže na dôvody úbytku poľnohospodárskej pôdy na Slovensku.

There are no limitations of the topic