Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Agrárna politika EU a jej aplikácia v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko:
Katedra regionálnej bioenergetiky - FEŠRR
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Zameranie politiky EU na obnoviteľné zdroje energie a analýza možnosti zmeny druhu energie v konkrétnej lokalite. Zhodnotenie potenciálu získania energie pre zabezpečenie tepla na báze biomasy. Na zvolenej lokalite vyhľadať vhodné nevyužívané plochy, kde by sa dala v rámci zvoleného katastra, produkovať biomasa. Určiť celkovú potenciálnu produkciu na týchto plochách a možný energetický zisk v rámci lokality. Dosahovaná produkcia biomasy rýchlorastúcich drevín je známa a rovnako aj je energetické hodnoty.
Zrušené:
áno


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.