Prehľad vypísaných tém - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Účinok endokrinných disruptorov na endotelové bunky
Stav témy:
schválené (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra fyziológie živočíchov - FBP
Max. počet študentov:2
Navrhol:
Abstrakt:
Charakteristika cievneho endotelu (bunky, funkcie, endokrinná činnosť, cytokíny). Charakteristika endokrinných disruptorov (nonylfenol, oktylfenol). In vitro kultivácia endotelových buniek. Stanovenie viability buniek a produkcie interleukínov.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia