Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Environmentálne polutanty ako indikátory oxidatívneho stresu u rýb
Stav témy:
schválené (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra fyziológie živočíchov - FBP
Max. počet študentov:2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol:
Ing. Anton Kováčik, PhD.
Abstrakt: Environmentálne polutanty ako indikátory oxidatívneho stresu u sladkovodných rýb. Oxidatívny stres je nerovnováha medzi voľnými radikálmi a antioxidantmi. Sledovanie vplyvu environmentálnych polutantov na jednotlivé parametre oxidatívneho stresu je preto nevyhnutné najmä v kontaminovaných oblastiach.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia