Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Environmentálne polutanty ako indikátory oxidatívneho stresu u rýb
Stav témy: schválené (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Anton Kováčik, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov - FBP
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Anton Kováčik, PhD.
Abstrakt: Environmentálne polutanty ako indikátory oxidatívneho stresu u sladkovodných rýb. Oxidatívny stres je nerovnováha medzi voľnými radikálmi a antioxidantmi. Sledovanie vplyvu environmentálnych polutantov na jednotlivé parametre oxidatívneho stresu je preto nevyhnutné najmä v kontaminovaných oblastiach.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia