Summary of topics offered - Faculty of Biotechnology and Food Sciences

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Koncentrácie environmentálnych polutantov a ich vplyv na zdravotný stav u zajaca poľného
State of topic: approved (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Anton Kováčik, PhD.
Faculty: Faculty of Biotechnology and Food Sciences
Supervising department: Department of Animal Physiology - FBFS
Max. no. of students: 3
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Anton Kováčik, PhD.
Summary: V priamej súvislosti so stále sa rýchlejšie zvyšujúcim stupňom industrializácie a chemizácie prostredia rastie aj nebezpečenstvo znečisťovanie biosféry rôznymi kontaminantmi. Sledovanie koncentrácií rizikových faktorov je dôležité z dôvodu eliminácie zdravotného rizika. Cieľom práce je sledovanie vplyvu environmentálnych polutantov na zdravotný stav a RedOx status divožijúcich zvierat - zajaca poľného.

There are no limitations of the topic