Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Koncentrácie environmentálnych polutantov a ich vplyv na zdravotný stav u zajaca poľného
Stav témy: schválené (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Anton Kováčik, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov - FBP
Max. počet študentov: 3
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Anton Kováčik, PhD.
Abstrakt: V priamej súvislosti so stále sa rýchlejšie zvyšujúcim stupňom industrializácie a chemizácie prostredia rastie aj nebezpečenstvo znečisťovanie biosféry rôznymi kontaminantmi. Sledovanie koncentrácií rizikových faktorov je dôležité z dôvodu eliminácie zdravotného rizika. Cieľom práce je sledovanie vplyvu environmentálnych polutantov na zdravotný stav a RedOx status divožijúcich zvierat - zajaca poľného.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia